Protocol opstart basisonderwijs

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOB, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Versie 22 april 2020

1.  Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.

2.  Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden).

3.  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

4.  Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

5.  Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

6.  De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.

7.  Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen.

8.  De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.

9.  Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Basis

100% van de leerlingen, 50% van de tijd fysiek onderwijs.

I Algemeen

1

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

  Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.

  Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

  Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

2

Fysiek contact

  Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.

  Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.

  Er worden geen handen geschud.

  Hoesten/niezen in de ellenboog.

  Niet aan je gezicht zitten.

3

Hygiënemaatregelen

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

Op iedere school en in ieder klaslokaal:

  Desinfecterende handgel.

  Zeeppompje.

  Papieren handdoekjes.

  Oppervlaktesprays.

Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

  Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.

  Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen.

4

Hygiëneregeling leermiddelen

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet.

5

Schoonmaak

Dagelijks intensieve schoonmaak.

6

Afstand personeel

Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.

II Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod

1

Focus

100% van de leerlingen, 50% van de onderwijstijd fysiek onderwijs.

2

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod

In de school is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig om zodoende zoveel mogelijk ruimte de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen en leerlingen te creëren. Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang aanwezig zijn (leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen).

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.

  Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten.

  De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.

  De school stelt zelf groepen samen voor het onderwijsaanbod, waar nodig in afstemming met Buitenschoolse Opvang.

  De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van andere (samengestelde) groepen.

3

Consequenties voor lestijd

  De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school.

  De leerlingen gaan volledige dagen naar school. Het aanbod wordt aangevuld met een vorm van onderwijs op de dagen dat leerlingen niet op school zijn passend binnen de mogelijkheden. Omdat de leraar volledig belast is met het verzorgen van fysiek onderwijs, ligt daar de focus op. De vorm van onderwijs voor de leerlingen die niet op school zijn, kan bijvoorbeeld bestaan uit huiswerkopdrachten. Specifiek is de volgende maatregel van kracht:

  Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs.

4

Consequenties voor aanbod

Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod, scholen hebben de ruimte om zelf keuzes te maken passend bij de situatie. Specifiek is de volgende maatregel van kracht:

  Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.

5

Consequenties voor les op afstand

Fysiek onderwijs wordt zoveel mogelijk aangevuld met een vorm van onderwijs op afstand. Scholen zorgen tenminste voor verwerkingsmateriaal/oefenstof op de dagen dat leerlingen niet op school komen. De vorm van afstandsonderwijs geeft de school vorm binnen de mogelijkheden, geen school wordt voor het onmogelijke gehouden en houdt rekening met de belastbaarheid van het onderwijspersoneel. Specifiek is de volgende maatregel van kracht:

  Voor de dagen dat leerlingen niet op school zijn, organiseert de school een vorm van onderwijs.

6

Ondersteuning door ouders bij leeractiviteiten

Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in de school. Ondersteuning van ouders is enkel bij onderwijs op afstand. In te vullen door de school.

7

Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school

Personen die de zorg in de school verlenen dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden opgestart.

8

Contact ouders

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.

III In en rondom schoolgebouw

1

Consequenties schoolgebouw en faciliteiten

De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in lokalen.

2

Schoolplein

Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein. Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school.

3

Looproutes in de school

De school hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere school.

4

Binnenkomst en looproutes door school

Plek aanwijzen waren leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) kunnen nemen voordat zij het schoolplein/de school betreden. Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: •  Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. •  Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. •  Scholen zorgen ervoor dat er gespreide breng- en haaltijden worden ingesteld indien niet elk lokaal eigen ingang van buiten naar binnen heeft.

5

Pauzebeleid

De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van andere (samengestelde) groepen.

6

Leerlingenvervoer

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen in het (speciaal) onderwijs op de reguliere wijze.

  Er is geen afstandscriterium voor leerlingenvervoer in het (speciaal) onderwijs.

  Er is geen maximum aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het (speciaal) (basis) onderwijs op de reguliere wijze. De koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen coronaprotocol. NB: hier komt vóór 11 mei een nadere uitwerking op.

IV Gezondheid

1

Medisch handelen

Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal onderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn, moeten personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Advies hierbij is om zo veel mogelijk te handelen in lijn met het beleid dat geldt in de jeugdzorg t.a.v. beschermingsmiddelen. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  Voor verlenen van medische en/of verpleegkundige zorg in het speciaal onderwijs dragen personeelseden persoonlijke beschermingsmiddelen

2

Wegstuurbeleid

Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis. Specifiek is de volgende maatregel van kracht:

  Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald

3

Gezondheidsmeting op school

Bij twijfel kan de temperatuur van een leerling gemeten worden op school. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort gaat een leerling bij twijfel naar huis en wordt daar de temperatuur gemeten. Indien op school: dan wordt hiervoor een oorthermometer gehanteerd die gedesinfecteerd wordt na gebruik.

4

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.

  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).

  Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

5

Thuisblijf regels – gezondheid personeel

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

  Verkoudheid.

  Niezen.

  Hoesten.

  Keelpijn.

  Moeilijk ademen.

  Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen niet naar school.

  Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak.

  Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (Keuze medewerker in overleg met de werkgever).

  Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

  Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in een gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.

V Capaciteit

1

Beschikbaarheid personeel

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.

VI Opvang

1

Noodopvang kinderen in kwetsbare posities en leerlingen van ouders met cruciale beroepen

De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan. Afstemming met betrokken organisaties is hierbij van belang. Bij noodopvang dient rekening gehouden te worden dat er tussen groepen wisselende samenstellingen zoveel mogelijk worden beperkt.

2

Tussen schoolse opvang

Dit kan in stand gehouden worden mits de regels van dit protocol in acht worden genomen. Dat betekent dat ouders/vrijwilligers deze taak in principe niet op zich kunnen nemen, maar dat de tussen schoolse opvang waar mogelijk door onderwijspersoneel uitgevoerd dient te worden.

3

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang is alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.

VII In te vullen door scholen in overleg met medezeggenschap, waarbij de gevraagde termijnen voor overleg met GMR naar redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

1

Brengen en halen van leerlingen

Opties:

  Hebben leslokalen eigen buitendeuren: benut deze voor brengen en halen.

  Heeft de school meerdere ingangen: maak helder per in- en uitgang welke leerlingen die in- en/of uitgang gaan gebruiken.

  Heeft de school maar één ingang, faseer dan de toegang. Dit kan met een bel, maar dit kan ook met vastgestelde tijdstippen.

  Er worden vaste plekken aangewezen voor het afscheid nemen.

  Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.

2

Jassen en kapstokken

Opties:

  Leerlingen hangen eigen jas aan achterkant stoel.

  Leerlingen maken gebruik van kapstokken van meerdere lokalen

3

Personeelskamer

Opties:

  Indien de personeelskamer het toelaat kunnen leerkrachten met ten minste twee stoelen tussen elke leerkracht de personeelskamer gebruiken.

  Lunchen in eigen lokaal, na lestijd direct naar huis.

  Lunch met één andere leerkracht in een lokaal met inachtneming van ten minste 1,5m afstand.

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign