Overblijven op de wielerbaan

Algemeen:

Leerlingen van de Wielerbaan kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de lunchpauze overblijven op school. Een coördinator, met een van de vaste overblijfkrachten geholpen door hulpouders, houdt hierbij toezicht en begeleidt de kinderen. Er wordt naar gestreefd de kinderen rust en ontspanning te bieden in een gezellige sfeer.

Organisatie:

Het overblijven wordt verzorgd door de ouders/verzorgers van de kinderen onder leiding van een coördinator. Het “OVERBLIJVEN” valt formeel onder de medezeggenschapsraad
( M.R), die daarvoor een overblijfcommissie heeft aangesteld. Het overblijfcommissie regelt de dagelijkse gang van zaken, beheert de financiën en onderhoudt contact met het team. In het belang van de kinderen streven we ernaar dat regelmatig de zelfde mensen als overblijfkracht aanwezig zijn tijdens de pauze. Wilt u als ouder graag een keer helpen met de overblijf, dan kunt u dat aangeven bij de coördinatie van de overblijf (Annemiek ) of aan Rosalie (adm)

Overblijven in de praktijk:

Voor de kinderen die overblijven is een rooster gemaakt welke groepen eerst naar buiten gaan en vervolgens gaan eten en welke groepen eerst gaan eten en daarna naar buiten gaan. Het eten is in ieders eigen lokaal onder toezicht van de eigen leerkracht (30 min). Met buiten spelen mogen de kinderen zelf kiezen of ze op het plein of op het veld willen spelen. Het buiten spelen wordt verzorgd door de overblijfcommissie.

Wat geeft u uw kind mee?

Voor de middagpauze kunt u uw kind een broodtrommeltje met eten, een beker met drinken en eventueel wat fruit meegeven. Graag de naam van het kind op het trommeltje en de beker. In het keukentje is een koelkast aanwezig voor beker met melk e.d.. Liever geen snoep meegeven.

De kosten:

Om de kosten te dekken is een strippenkaart systeem in gebruik. We kennen strippenkaarten:
20 strippen 35 euro
40 strippen 70 euro
80 strippen 140 euro

Per overblijfdag is 1 strip per kind nodig. Elk kind heeft een eigen strippenkaart nodig. De kaart wordt per klas in een map bewaard en de administratie noteert dagelijks de datum op een strip wanneer een kind overblijft. U krijgt een bestelherinnering wanneer de kaart (bijna) vol is. U kunt een strippenkaart bestellen door geld over te maken naar iban nummer:
NL 03 RABO 0191678791 t.n.v. Stichting consent inzake obs de Wielerbaan-Enschede. Vermeld s.v.p. duidelijk hoeveel strippen voor welk(e) kind(eren) en de leerkracht van het kind. (bijv. €70,00 overmaakt onder vermelding: 40str. Els bij Yvonne). (Wilt u ook de achternaam van uw kind vermelden indien die afwijkt van de naam van de rekeninghouder).

Opgave:

Wanneer uw kind voor de eerste keer overblijft, wilt u dat dan even doorgeven aan de leerkracht?. Wilt u daarbij eventuele belangrijke informatie, zoals b.v. medicijngebruik of bepaalde voedselallergieën ook doorgeven?. Uw (onderbouw-)kind wordt die dag speciaal opgevangen en er wordt uitgelegd wat je allemaal kunt doen tijdens het overblijven en welke afspraken er zijn.

Vragen:

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben m.b.t. het overblijven dat zijn wij graag bereid u nader te informeren. Voor vragen m.b.t. het organisatorisch deel is Annemiek van Ee op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 t/m 13.00 uur op school aanwezig.
Betreffende betalingen kunt u contact opnemen met Rosalie (adm) telnr: 053-4768761.
Tevens wijzen wij u er op dat op school een informatiemap “overblijven” aanwezig is, waarin u de
“regels en afspraken” kunt inzien.

De Overblijfcommissie

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign