Montessori Mededelingen

AGENDA SEPTEMBER 2022

13

Informatieavond MB

14

Informatieavond OB

15

Informatieavond BB

Week 38-39

Kennismakingsgesprekken groep 1, 3 en 6

19

GMR start 19.30 uur

20

Prinsjesdag

22

Groep 8 college Zuid

23 

Studiedag, alle kinderen vrij

Week 39

Kamp bovenbouw

STUDIEDAGEN 2022-2023

Vrijdag 23 september 2022

Woensdag 16 november 2022

Maandag 6 februari 2023

Donderdag 16 maart 2023 Consent Onderwijsdag

Woensdag 21 juni 2023

MEDEDELINGEN VAN DIRECTIE EN TEAM

De eerste week van het schooljaar zit er alweer bijna op. De groepen zijn gestart met de ‘gouden weken’. Er worden activiteiten met de groep gedaan om te werken aan groepsvorming. De kinderen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Dit is de basis voor een fijne sfeer in de groep. 

 • De Montessori Mededelingen worden iedere eerste werkdag van de maand verzonden via Social Schools. Vervolgens worden de mededelingen ook op de website van de school (www.dewielerbaan.nl) gepubliceerd onder het kopje nieuwsbrief.
 • De kinderen van groep 2 krijgen vrijdagmorgen les van juf Maria en juf Sandra. Er is een Social Schools bericht verstuurd naar alle ouders/verzorgers van de kinderen van groep 2.
 • De kinderen van groep 5 krijgen vrijdagmiddag les van hun eigen leerkracht. Alleen de groep van juf Merel wordt verdeeld. Er is inmiddels een Social Schools bericht verstuurd naar alle ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5.
 • In de extra bijlage staat het gymrooster voor komend schooljaar voor de midden- en bovenbouw.
 • Juf Astrid is gestart met de muzieklessen voor de onder- en middenbouw. Kaliber gaat de lessen voor de bovenbouw verzorgen. De startdatum is nog niet bekend.
 • Het informatieboekje en de schoolgids staan beide op de website van onze school.

PERSONEEL

 • Juf Merel zal 23 september met zwangerschapsverlof gaan. Juf Birgit zal haar in de middenbouw vervangen.
 • Juf Meryam willen we welkom heten in ons team. Maandag en dinsdag staat juf Merel (juf Birgit tijdens haar zwangerschapsverlof) voor de middenbouwgroep en juf Meryam woensdag t/m vrijdagochtend. 
 • Een ander mooi nieuwtje is dat juf Marjolein zwanger is. Zij gaat in januari met zwangerschapsverlof. Zodra de vervanging van het zwangerschapsverlof bekend is, berichten we de ouders van deze groep.
 • Juf Gera is weer vier dagen op school. Zij heeft maandag en dinsdag haar onderbouwgroep en donderdag en vrijdag ondersteunt zij de onderbouw door met individuele kinderen of groepjes kinderen uit alle onderbouwgroepen buiten de klas te werken.
 • Zoals jullie hebben kunnen lezen, is juf Astrid ook weer begonnen. Zij ondersteunt de middenbouw buiten de groep en geeft muziek aan alle onder- en middenbouwgroepen.

GYMROOSTER

In de bijlage vindt u het gymrooster voor het komende schooljaar. Kijkt u zelf even wanneer uw kind(eren) gymnastiek heeft/hebben. Het gymrooster staat ook op de website.

Onderbouwen:

Bij slecht weer gaan de kinderen naar de speelzaal. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig met stroeve zolen. Wilt u de spullen in een stoffen gymzak doen, voorzien van de naam? U kunt deze zak bij de klas in een krat doen en daar laten. 

Middenbouwen/Bovenbouwen:

Het gymnastiekrooster hangt in iedere klas.

Tijdens de lessen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht.

Wanneer uw kind geen gymkleding bij zich heeft, kan hij/zij niet meedoen aan de les en wordt hij/zij opgevangen in een andere groep.

Wilt u uw kind erop attenderen dat hij/zij met regelmaat zijn/haar gymtas mee naar huis neemt om de kleding uit te wassen?

OVERBLIJF

Zoals u weet, is er bij ons op school de mogelijkheid tot overblijven. U kunt hiervoor een brief halen bij Rosalie Dors (administratie). Zij is van maandag tot en met vrijdag op school aanwezig.

De kinderen nemen voor de overblijf zelf eten en drinken mee. 

We hebben tijdens de middagpauze ook de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren). Daarom is het van belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw kind over de dagen dat hij of zij overblijft. De overblijf wordt voornamelijk verzorgd door vrijwilligers. Wij merken nogal eens dat kinderen zich niet altijd op de juiste, respectvolle manier gedragen. Wilt u uw kind(eren) wijzen op respectvol gedrag naar anderen? Wij zullen hier op school via PBS ook de nodige aandacht aan besteden. 

Voor de overblijf zijn wij op zoek naar overblijfouders. Als u interesse heeft, kunt u via het schoolnummer (053-4768761) contact opnemen met Annemiek, de coördinator van de overblijf.

WET OP DE PRIVACY

In het kader van de wet op de privacy hebben we van ouders toestemming nodig om foto’s en andere gegevens te gebruiken. Foto’s en andere gegevens worden altijd alleen voor schoolgerelateerde doeleinden gebruikt en/of met een wachtwoordbeveiliging geplaatst op de website van school.

U ontvangt aanstaande maandag 5 september een brief op papier waarin u uw toestemming geeft voor het bovenstaande. Elk jaar moeten wij deze toestemming aan alle ouders opnieuw vragen, ook al heeft u deze formulieren al eens eerder ingeleverd. Wilt u dit formulier vóór maandag 12 september ingevuld bij de leerkracht van uw kind inleveren?

MEDEDELINGEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De data van de MR-vergaderingen moeten nog vastgesteld worden. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom deze te bezoeken.

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD

De OR zal in september een vergadering hebben.